Eltip bermek

Sargydy biziň internet-dükanymyzda sargyt formasyny doldurup ya-da 56-14-27 nomere jaň edip bilersiňiz.
Sargydyňyzy çalt we çalasynlyk bilen size gowşurarys.

Aşgabatda çykdajy we gowşuryş wagty

  • 3 güne çenli
  • 500 manatdan ýokary sargyt mugt eltip berilýär
  • Beýleki sebitlere eltmek üçin dolandyryjy bilen gepleşik geçirmeli

Kurýer tarapyndan gowşuryş

  • Kurýerimiz buýrugy görkezilen adrese 10:00-dan 19:00-a çenli iberer. Operatordan deslapky jaňdan soň, iberiji eltiş salgysynda (takmynan 1 sagat öň) ugramagy barada duýduryş bermek üçin goşmaça habarçy bilen habarlaşar.

Harytlar üçin töleg diňe gowşurylandan we dolulygyna we bitewiligine gözegçilik edilenden soň bolýar.