Oýun Striking Distance Studios The Callisto Protocol PS5

Bu üçünji şahsyň diri galmak gorkunç oýny geljekde 300 ýyl bolar. Oýunçy, Callisto upupiter aýynyň iň ýokary howpsuzlyk gara türmesine taşlanan ykbalyň girewi bolan Jeýkob Li roluny alar. Tussaglar haýwanlara öwrülip başlanda, türme bulam-bujarlyk bilen ýok ediler. Diri galmak üçin, Jacobakup Callistonyň aşagynda gizlenen garaňky we biynjalyk syrlary açyp, türmeden gaçmaly.

Gabat gelmesi PS5