Doňduryjy Haier H3F-285WAA

Doňduryjy Haier H3F-285WAA, umumy göwrümi 285 litr bolan ak - erkin görnüşli model. SN, T klimat synpynyň kömegi bilen ony islendik howada diýen ýaly ulanyp bolýar. Enjam A + synpynyň tygşytly energiýa sarp edilişi bilen häsiýetlendirilýär we ýylda 330 kWt sagat sarp edýär. Işleýiş wagtynda ses derejesi 40 dB-den geçmeýär. “Aýaz” tehnologiýasy el bilen eremegiň zerurlygyny aradan aýyrmaýar. Dolandyryş, gapynyň daşynda ýerleşýän gök yşyk nyşanlary bolan duýgur displeý arkaly amala aşyrylýar. Iýmitleri doňdurmak üçin temperatura -7 ° C bilen -24 ° C aralygynda kesgitlenip bilner. Mundan başga-da, bu model 4 ° C sowadyjy derejede sowadyjy bolup biler. Içki enjamlar dört çyzgydan, iki tekjeden we iki gapy jübüsinden ybarat. Günde 18 kg çenli täze iýmit doňduryp bilersiňiz.

Ululygy 59.5x67x170.5 sm
Umumy göwrüm 285 l