Oýun Outright Games Jumanji 2 Wild Adventures PS5

Jumanji howply dünýäsine çümüň we Jaguar Gözüniň ogurlanan şaý-seplerini tapyp, öýüňize ýol tapmak üçin gyzykly başdan geçirmä başlaň. “Smolder Bravestone”, “Ruby Roundhouse”, “Finbar Mouse” ýa-da “Shelley Oberon” -lary saýlaň we aýylganç ýyrtyjy ýyrtyjylardan, söweşýän toparlardan we aýagyňyzy aňsatlyk bilen ýykyp biljek dönük duzaklardan doly ýerleri öwreniň. Jeňňelde diri galyp, täze ýerleri - taşlanan obalary, buzly daglary, garaňky gowaklary we batgalyk batgalary tapyň. Hemişe täze howplara taýyn boluň, sebäbi Jumanji deprekleri islendik pursatda urup biler.

Gabat gelmesi PS5