Oýun Teyon Monster Truck PS5

Las Wegasdan Orlando çenli süýräp ýaryş we erkin usulda ýaryşlarda tejribeli sürüjiler bilen bäsleşiň! Placeerde sürüň, tigirli ýa-da gapdal tigirli - bu hileleriň hemmesini oýunda edip bilersiňiz, ýöne ilki bilen awtoulagyňyzy kämilleşdiriň. Bu täsir galdyryjy ululykdaky maşynlar ussat sürmek usulyny talap edýär. Oýun haýwan sürüjilerine aýratyn gözegçilik etmek, üstünlikli nobatçylyk etmek we bökenden soň awtoulagyň hereketini çaklamak ýaly haýwan awtoulag uçarmanlary üçin ähli talaplary takyk görkezýär. Styleöne stil bolmasa sypaýyçylyk aýratynlyklary näme? Siziň stiliňizi görkezýän we 7-e çenli onlaýn garşydaşyna görkezýän haýwan awtoulagyny dörediň.

Gabat gelmesi PS5