Oýun Microids The Smurfs 2 PS5

Handy Smurf rewolýusiýa oýlap tapyşyny döretdi: SmurfoMix! Şeýle-de bolsa, Gargameliň açgöz ýapraklarynda ýerleşýän esasy düzümi - Greenaşyl daş ýitirýär. Handy Smurf we onuň topary Gargameliň laboratoriýasyndaky meşhur daşy gözleýärler, ýöne ýalňyş ýalňyşlyk sebäpli ýarylýar we bölekleri näletlenen ýurda ýaýrady. Greenaşyl daş diňe bir materiýany göçürmek we dargatmak üçin ajaýyp ukyplary döretmän, eýsem erbet Stolalary hem azat etdi. 4 sany Smurf topary, Greenaşyl daşyň gyralaryny tapmaly we dünýäni bulam-bujarlyga salmazdan ozal bir ýere jemlemeli.

Gabat gelmesi PS5