Oýun Microids The Smurfs Village Party PS5

Smurfs - Village Party Papa Smurf adatdan daşary oturylyşyk geçirmek kararyna geldi! Munuň üçin ähli Smurflardan baýramçylygy ýatdan çykmajak etmek üçin taýýarlyk işlerine gatnaşmagyny haýyş edýär! Obany gezip görüň we dünýäniň çar künjeginde ýaýran Smurflaryň hemmesini oturylyşyga çagyryň, ýöne Gargamel bilen seresap boluň, sebäbi ol partiýa hakda eýýäm eşidipdi we ony ýok etmek üçin ähli zady eder ... Partiýa oýun re modeiminde dostlary ýygnaň we maşgala birnäçe sagatlap Smurflaryň gyzykly ruhundan ruhlanan 50 kiçi oýun oýnady. Başdan geçirmeler tertibinde, gözlegler bilen doldurylan gyzykly syýahata çümüň, 100-den gowrak meşhur Smurf bilen tanyşyň we Smurf obasyndan Gargameliň çägine çenli 10 dürli sebiti öwreniň.

Gabat gelmesi PS5